STATUT

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja CUP OF POLISH, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

DAGMARĘ SOBIECKĄ, zwaną dalej Fundatorem,

aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Artura Roberta Ruska w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Żurawia 6/12 lokal 427 w dniu 20 grudnia 2018 roku, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

 • Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.
 • Fundacja działa w oparciu o zapisy ustawy o fundacjach i postanowienia niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto Warszawa.

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 6

Celami Fundacji są działalność oświatowa i kulturalna w zakresie:

 • działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • pomocy Polonii i Polakom za granicą.

W tym, szczególnie:

 1. rozpowszechnianie języka polskiego i kultury polskiej,
 2. wspieranie wielokulturowości i dialogu międzykulturowego,
 3. wspieranie uczenia się przez całe życie,
 4. wspieranie budowy kompetencji podstawowych w zakresie kształcenia językowego i kulturowego,
 5. wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych wyodrębnionych przez Radę UE w „Key competences for lifelong learning” (22 maja 2018) w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, w zakresie wielojęzyczności, w zakresie kompetencji cyfrowych, kompetencji osobistych, kompetencji społecznych, w zakresie uczenia się, w zakresie kompetencji obywatelskich, w zakresie przedsiębiorczości oraz w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej,
 6. wspieranie integracyjnego, włączającego modelu kształcenia językowego i kulturowego,
 7. wspieranie obcokrajowców w budowaniu kompetencji językowych i kulturowych,
 8. wspieranie nauczycieli i edukatorów w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i jakości nauczania,

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej poprzez:

 1. opracowywanie, przygotowywanie i udostępnianie materiałów dydaktycznych do nauki polskiego jako obcego zgodnie z najnowszymi zaleceniami metodycznymi, wynikającymi z badań naukowych oraz wskazań Rady Unii Europejskiej (CEFR, FREPA),
 2. opracowywanie i udostępnianie materiałów dydaktycznych prezentujących polską kulturę, tradycję, sztukę, literaturę, etc.,
 3. opracowywanie i udostępnianie materiałów dydaktycznych włączających dzieła kultury jako źródło wiedzy,
 4. wykorzystywanie nowych technologii w obszarze kształcenia językowego i kulturowego,
 5. przeprowadzanie lekcji, zajęć, warsztatów i innego rodzaju spotkań w oparciu o powstałe materiały,
 6. organizowanie wydarzeń promujących język polski i kulturę polską,
 7. organizowanie szkoleń dla nauczycieli i edukatorów języka polskiego jako obcego, języka polskiego jako drugiego, języka polskiego jako odziedziczonego,
 8. współpracę z autorami chętnymi podjąć współpracę merytoryczną,
 9. współpracę z partnerskimi instytucjami kultury i edukacji,
 10. współpracę z partnerskimi instytucjami wspierającymi grupy defaworyzowane, wykluczone językowo i kulturowo, potrzebujące wsparcia w obszarach działalności fundacji,
 11. działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
 12. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji.

§ 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 3.000 (trzy tysiące), z czego 2.000 (dwa tysiące) złotych stanowią środki majątkowe fundacji przeznaczone na statutową Fundacji, a 1.000 (jeden tysiąc) stanowią środki na działalność gospodarczą, oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

 1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
 2. darowizn, spadków, zapisów,
 3. dotacji i subwencji oraz grantów,
 4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 5. dochodów z majątku Fundacji,
 6. działalności odpłatnej,
 7. działalności gospodarczej;
 8. Dochody Fundacji pochodzić mogą również z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej, w tym z działalności edukacyjnej, wydawniczej i badawczej, wyszczególnionej w par. 6 i 7 niniejszego statutu.
 9. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie   na działalność statutową.

§ 11

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Władze Fundacji.

§ 12

 1. Władzami fundacji jest Zarząd Fundacji.
 2. Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Zarząd Fundacji.

§ 13

 1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób, w tym Prezesa, powoływanych na trzyletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Skład Zarządu, w tym Prezesa, powołuje Fundator.

§ 14

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 3. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 4. realizacja celów statutowych,
 5. sprawozdawczość,
 6. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 7. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 8. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 9. wydawanie oświadczeń woli,
 10. wydawanie pełnomocnictw,
 11. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 12. zawieranie umów wolontariackich,
 13. składanie wniosku do Rady o zmianę statutu,
 14. wnioskowanie do Rady o połączenie lub likwidację Fundacji.
 15. uchwalanie regulaminów,
 16. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
 17. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 18. decydowanie w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji.
 19. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 20. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 21. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 22. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

 

Sposób Reprezentacji

§ 15

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składa Zarząd Fundacji. Zarówno w przypadku zarządu jednoosobowego, jak i  wieloosobowego jest to Prezes Fundacji.
 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

 

Zmiana Statutu

§ 16

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim i w pierwszym statucie oraz sposobu organizacji Fundacji.

Połączenie z inną fundacją.

§ 17

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 18

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

Likwidacja Fundacji.

§ 19

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§ 20

 • Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 21

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Warszawa, 18 marca 2019

_______________________________

Prezes Zarządu

LOGIN